آ

iOS 16.3 هفته آینده با چندین اصلاح راه اندازی می شود

/%D8%A2%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%BE%D9%84-16-3-update-ios-13-6